Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 814) zwołuję na dzień 27 lutego 2017 r. (poniedziałek) XXVIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konf. Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 16.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołów z ostatnich Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Przedłożenie sprawozdań z prac Komisji Rady Powiatu Kozienickiego.
 6. Przyjęcie Planu Pracy Rady Powiatu Kozienickiego na 2017 rok.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu na 2017 rok,
  2. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok,
  3. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Kozienicki,
  4. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Kozienickiego położonych w budynku Zarządu Dróg Powiatowych
   w Aleksandrówce,
  5. w sprawie wyrażenia zgody dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach na przedłużenie zawartej umowy najmu z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Radomiu,
  6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chodków, gmina Głowaczów”,
  7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów-Zieleniec, gmina Głowaczów”,
  8. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2017-2028,
  9. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2017 r.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.
  Przewodniczący Rady Powiatu
  Włodzimierz Stysiak