Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 814) zwołuję na dzień 28 grudnia 2016 r. (środa) XXVI Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konf. Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 14.00.


Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołów z ostatnich Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja na temat rolnictwa i leśnictwa na obszarze Powiatu Kozienickiego.
 6. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego na 2017 rok,
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Magnuszew na realizację zadania p.n. „Wykonanie studni głębinowej dla SUW w Mniszewie”,
  3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2016–2028,
  4. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
 8. Uchwalenie budżetu Powiatu Kozienickiego na 2017 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2017-2028 oraz projektu uchwały budżetowej na 2017 rok,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
   • przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028,
   • przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kozienicach projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2017,
  3. przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2017–2028,
  6. podjęcie uchwały budżetowej na 2017 r.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak