Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 814) zwołuję na dzień 24 października 2016 r. (poniedziałek) XXIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konf. Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 14.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołów z ostatnich Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu, planów finansowych
  SP ZZOZ w Kozienicach, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r.
  • Przedstawienie Uchwały Nr Ra.321.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 września 2016r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Kozienickiego Informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze roku 2016, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych SP ZZOZ.
 6. Informacja n/t funkcjonowania Placówki Socjalizacyjnej PANDA.
 7. Informacja n/t działalności placówek oświatowych dla których organem założycielskim jest Powiat Kozienicki.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2014 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Powiatu Kozienickiego,
  2. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego,
  3. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym,
  4. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2016-2018 projektu pn. „Bliżej samodzielności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
  5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2016 – 2028,
  6. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2016 rok.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.
  Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego
  Włodzimierz Stysiak