Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 814) z w o ł u j ę na dzień 5 września 2016 r. (poniedziałek) XXI Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konf. Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 14.00.


Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Złożenie ślubowania przez Radnego wstępującego w miejsce Radnego, którego mandat wygasł.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Informacja Dyrektora SP ZZOZ w Kozienicach o bieżącej działalności medycznej i finansowej zakładu.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewoszów na realizację zadania pn.”Termomodernizacja starej części budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Gniewoszowie”,
  2. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Kozienickiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów lub osób upoważnionych do udzielania tych ulg oraz stosowaniu ich z urzędu,
  3. w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego,
  4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2016 – 2028,
  5. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2016 r.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego
Włodzimierz Stysiak