Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2015r. Poz. 1445 z późn. zm.) z w o ł u j ę na dzień 30 maja 2016 r. (poniedziałek) XIX Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 14.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kozienickim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
 6. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu.
 7. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa epizootycznego na obszarze powiatu.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach,
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grabów n/Pilicą na realizację zadania pn. „Modernizacja stacji wodociągowej w Łękawicy",
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na realizację zadania pn. „Przebudowa wylotów na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej i ul. Czwartek",
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na realizację zadania pn. „Budowa i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice",
  5. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2016 rok.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 10. 1Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego

Włodzimierz Stysiak