Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2015 r. Poz. 1445 z późn. zm.) z w o ł u j ę na dzień 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) XVIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 14.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów dotycząca działalności za rok 2015.
 6. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kozienickim.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach w roku 2015.
 8. Informacja n/t działalności Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na lata 2016-2020,
  2. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu kozienickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok,
  3. w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Współpracy Powiatu Kozienickiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Uprawnionymi Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2013 – 2017,
  4. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/51/2015 z dnia 18 maja 2015 r. Rady Powiatu Kozienickiego dot. wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Kozienickiego położonych w budynku przy ul. Kochanowskiego 28 w Kozienicach,
  5. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach,
  6. w sprawie zmiany: Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach przyjętego Uchwałą Nr XIX/166/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012r. z późn. zm., w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach,
  7. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2016-2028,
  8. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2016 rok.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak