Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1445) z w o ł u j ę na dzień 14 marca 2016 r. (poniedziałek) XVII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 13.00.


Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja na temat realizacji zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach za rok 2015.
 6. Informacja o realizowaniu zadań przez Komendę Powiatową Policji w Kozienicach za rok 2015.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Kozienickim na lata 2016-2018,
  2. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach,
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Magnuszew na realizację zadania p.n. „Nadbudowa istniejącego zbiornika na wodę uzdatnioną na terenie stacji uzdatniania wody w Magnuszewie",
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania p.n. „Zakup nowego samochodu ratowniczo–gaśniczego dla OSP w Głowaczowie",
  5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Działki Brzózkie",
  6. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2016-2028,
  7. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2016 r.
 8. Rozpatrzenie skargi Pani Renaty Dabińskiej na działanie Starosty Powiatu Kozienickiego – podjęcie stosownej uchwały.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak