Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 1445) z w o ł u j ę na dzień 25 stycznia 2016 r. (poniedziałek) XVI Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 15.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Przyjęcie Planu Pracy Rady Powiatu Kozienickiego na 2016 rok.
 6. Przedłożenie sprawozdań z prac Komisji Rady Powiatu Kozienickiego i sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu na 2016 rok,
  2. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok,
  3. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak