Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1445) z w o ł u j ę na dzień 30 grudnia 2015 r. (środa) XV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 14.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji. 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
  2. w sprawie wynagrodzenia Starosty Powiatu Kozienickiego,
  3. w sprawie powierzenia przez Powiat Kozienicki Gminie Kozienice zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
  4. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego na 2016 rok,
 6. Uchwalenie budżetu Powiatu Kozienickiego na 2016 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2016 - 2028 oraz projektu uchwały budżetowej na 2016 rok,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
   • o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2028,
   • o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kozienicach projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2016,
  3. c)przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2016 – 2028,
  6. podjęcie uchwały budżetowej na 2016 r.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak