Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 1445) zwołuję na dzień 16 grudnia 2015 r. (środa)
XIV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 14.00.

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2015-2028,
b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2015r.
6. Wybór Starosty Powiatu Kozienickiego. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej,
b) w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Starosty Powiatu Kozienickiego,
c) w sprawie wyboru Starosty.
7. Wybór Wicestarosty Powiatu Kozienickiego. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej,
b) w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wicestarosty Powiatu Kozienickiego,
c) w sprawie wyboru Wicestarosty.
8. Wybór Członków Zarządu Powiatu Kozienickiego. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej,
b) w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach trzech członków Zarządu Powiatu Kozienickiego,
c) w sprawie stwierdzenia wyboru trzech członków Zarządu Powiatu Kozienickiego.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak

 

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.