Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 września 2015 r. (poniedziałek) XI Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 11.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu.
 6. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa epizootycznego na obszarze powiatu.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu, planów finansowych SP ZZOZ w Kozienicach, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015r.
   1. Przedstawienie Uchwały Nr Ra.297.2015 z dnia 7 września 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Kozienickiego informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
    a także o przebiegu realizacji planów finansowych SP ZZOZ.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2015 – 2028,
  2. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2015 r.,
  3. w sprawie nadania imienia Domowi Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego
Włodzimierz Stysiak