Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) zwołuję na dzień 26 sierpnia 2015 r. (środa) X Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 13.30.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja o funkcjonowaniu zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany do uchwały Nr VI/32/2015 z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2015 rok,
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grabów n/Pilicą na realizację zadania pn.:"Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Grabowie n/Pilicą",
  3. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2015 rok.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego
Włodzimierz Stysiak