Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) z w o ł u j ę na dzień 29 czerwca 2015 r. (poniedziałek) IX Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.
Rozpoczęcie obrad - godz. 13.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kozienickiego za 2014 r. oraz sprawozdania finansowego;
  1. Wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kozienickiego za 2014 r.;
  2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu:
   • w sprawie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 r.
   • w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kozienickiego.
  3. Dyskusja w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2014 r.;
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2014 rok i sprawozdania finansowego;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2014 r.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach za 2014 r. oraz pokrycia starty finansowej,
  2. stanowisko w sprawie wysokości kontraktu Szpitala Powiatowego w Kozienicach SP ZZOZ z Narodowym Funduszem Zdrowia,
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grabów n/Pilicą na realizację zadania pn.: „Ujęcie wody w Grabowie n/Pilicą",
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Magnuszew na realizację zadania p.n.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Magnuszewie – projekt",
  5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Magnuszew na realizację zadania p.n. : „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Magnuszewie",
  6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Magnuszew na realizację zadania p.n.: „Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągoweji kanalizacji sanitarnej",
  7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Magnuszew na realizację zadania p.n.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie – projekt",
  8. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2015 – 2028,
  9. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2015 r.,
  10. w sprawie zmiany do uchwały Nr VI/32/2015 z dnia 2 marca 2015 rokuw sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2015 rok,
  11. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kozienickiego położonej w Kozienicach przy ul. Kochanowskiego 28,
  12. w sprawie przystąpienia Powiatu Kozienickiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka" .
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak