Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) zwołuję na dzień 18 maja 2015 r. (poniedziałek) VIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 14.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu .
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Informacja na temat działalności Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach.
6. Informacja na temat funkcjonowania Placówki Socjalizacyjnej PANDA.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach za 2014 rok.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kozienickim za 2014 rok.
9. Sprawozdanie na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kozienickim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Kozienickim na lata 2015-2020,
b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewoszów na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w technologii ISEKI wraz z przyłączami w miejscowości Regów Stary, Borek „Fort" oraz rozbudowy kanalizacji w m. Borek",
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na realizację zadania pn. „Budowa centrum kulturalno – artystycznego w m. Kozienice",
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Wólka Brzózka i Ursynów, gmina Głowaczów",
e) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok
f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Kozienickiego położonych w budynku przy ul. Kochanowskiego 28 w Kozienicach.
1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
2. Sprawy różne.
3. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego
Włodzimierz Stysiak