Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) zwołuję na dzień 30 marca 2015 r. (poniedziałek) VII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 14.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu kozienickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014 rok,
  2. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/161/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. Rady Powiatu Kozienickiego dot. sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Kozienicach ozn. działki gruntu nr 644/1, 644/3,
  3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028,
  4. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego
Włodzimierz Stysiak