HARMONOGRAM POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU KOZIENICKIEGO

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że w dniu 29.04.2022 r. /piątek/ o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego.

Proponowany porządek obrad:

- Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
- Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2021 rok, zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
- Analiza sprawozdania finansowego powiatu kozienickiego za 2021 rok.
- Podjęcie uchwały ws wniosku o udzielenie / nieudzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kozienickiego za 2021 rok.
- Zamknięcie obrad.

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28.