rok 2013

Uchwała Nr XXVI/213/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2012 r. - uchwała budżetowa na 2013 rok

 

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/213/2012 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 28 grudnia 2012 roku

 

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/213/2012 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 28 grudnia 2012 roku

 

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/213/2012 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 28 grudnia 2012 roku

 

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/213/2012 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 28 grudnia 2012 roku

 

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/213/2012 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 28 grudnia 2012 roku

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/213/2012 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 28 grudnia 2012 roku

 

Uchwała Nr XXVI/214/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2013-2032

 

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2032

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/214/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2012 roku – Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/214/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2012 roku – Wykaz przedsięwzięć do WPF

 

Opinia - deficyt

 

Opinia  - dług

 

Uchwała Nr 178/2013 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Kozienickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2012 rok

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2012 rok

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 178/2013 Zarządu Powiatu kozienickiego z dnia 28 marca 2013 roku - wykonanie dochodów budżetu Powiatu kozienickiego za 2012 rok

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 178/2013 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 28 marca 2013 roku - wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kozienickiego za 2012 rok

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 178/2013 Zarządu Powiatu kozienickiego z dnia 28 marca 2013 roku - wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kozienickiego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za 2012 rok

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 178/2013 Zarządu Powiatu kozienickiego z dnia 28 marca 2013 roku - wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kozienickiego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat za 2012 rok

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 178/2013 Zarządu Powiatu kozienickiego z dnia 28 marca 2013 roku - wykonanie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych za 2012 rok

 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 178/2013 Zarządu Powiatu kozienickiego z dnia 28 marca 2013 roku - plan i wykonanie dotacji udzielanych z 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

 

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2012 rok

 

Opinia RIO z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok

 

Uchwała Nr 203/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, planów finansowych SPZZOZ w Kozienicach, kształtowaniu sie Wieloletniej prognozy Finansowej za I półrocze 2013 roku

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 203/2013 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 29 sierpnia 2013 roku wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kozienickiego za I półrocze 2013 roku

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 203/2013 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 29 sierpnia 2013 roku wykonanie wydatków budżetu Powiatu Kozienickiego za I półrocze 2013 roku

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 203/2013 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 29 sierpnia 2013 roku wykonanie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2013 roku

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kozienickiego za I półrocze 2013 roku

 

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu Kozienickiego Nr 203/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. wykonanie WPF za I półrocze 2013 roku

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Zarządu Powiatu Kozienickiego Nr 203/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. wykaz przedsięwzięć do WPF - wykoanie za I półrocze I półrocze 2013 roku

 

Uchwała Nr Ra.285.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie: opinii o możliwości wykupu obligacji przez Powiat Kozienicki

 

Opinia o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZZOZ 

 

Uchwała NR 217\2013 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 15 listopada 2013 r.

 

Uchwała budżetowa na 2014 rok - projekt

 

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2014 rok

 

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 217/2013 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 15 listopada 2013 r.

 

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 217/2013 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 15 listopada 2013 r.

 

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 217/2013 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 15 listopada 2013 r.

 

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr 217/2013 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 15 listopada 2013 r.

 

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr 217/2013 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 15 listopada 2013 r.

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 217/2013 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 15 listopada 2013 r.

 

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2028 - projekt

 

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2028

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej