PIES ASYSTUJĄCY

Art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016.2046) definiuje psa asystującego jako odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Zgodnie z art. 20a ww. ustawy osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności do:

- budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych,
- do parków narodowych i rezerwatów przyrody,
- na plaże i kąpieliska.

Uprawnienie to przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej.

Zgodnie z art. 20a ust. 3 ustawy o rehabilitacji (...) przedmiotowe uprawnienie nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Zgodnie z art. 20b ww. ustawy status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat ten wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów.

Źródło: www.niepelnosprawni.gov.pl

Firmy, które zajmowały się i mają wiedzę na ten temat, bądź aktualnie zajmują się szkoleniem psów (zależne od tego, kto w danym roku otrzyma dofinansowanie, to zmienia się co roku):


1. Polski Związek Niewidomych wyszkolił ok. 120 psów, aktualnie nie ma podpisanego kontraktu na szkolenia.
2. Fundacja Vis Maior i Fundacja „Pies Przewodnik” z Warszawy wyszkoliła ok. 35 psów i aktualnie szkoli.
3. Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych „Labrador Pies przewodnik” z Poznania
Fundacja ta wyszkoliła około 30 psów i szkoli psy nadal, współpracują z 6 instruktorami.
4. Pomocna Łapa, Łochów – szkoliła psy dla osób na wózkach.
5. Fundacja “Razem w Świecie" wyszkoliło 8 psów w jednym projekcie.
6. Tresura Psów Jerzy Przewięda i Fundacja Vide (Pan Jerzy Przewięda szkolił psy przez wiele lat dla PZN, aktualnie wiemy, że współpracuje z Fundacją Okulistyczną VIDE). Szkoli psy aktualnie.

Podmioty zamieszczone w BIP Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - upoważnione do wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego:

 

1. Polski Związek Niewidomych
2. Fundacja VIS MAIOR, Warszawa
3. "GUT FARMER" S. Gut, Osolin
4. Fundacja "DOG'IQ", Katowice
5. Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik, Warszawa
6. Dog & Roll, Gdańsk
7. Fundacja "Pomocna Łapa", Łochów
8. Fundacja "Pies Przewodnik", Warszawa
9. Fundacja "Razem w świecie", Nowy Sącz
10. TRESURA PSÓW Jerzy Przewięda, Piła
11. Stowarzyszenie "DOGS FOR LIFE", Grodzisk Mazowiecki
12. Fundacja Okulistyczna „VIDE”
13. Fundacja „Małe i Duże”, Głuchołazy