Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych została powołana Zarządzeniem Nr 25/2015 Starosty Powiatu Kozienickeigo z dnia 16 października 2015 roku w sprawie powołania  Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych  na okres XI 2015 do X 2019 na podstawie art.44b ust. 1 oraz   art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046 z późn.zm.).

 

Henryk Jaworski – przedstawiciel Powiatu Kozienickiego

Jan Żuchowski -  prezes Koła Polskiego Związku Niewidomych w Kozienicach

Bronisław Dudek – prezes Spółdzielni Inwalidów im. Zygmunta Starego w Kozienicach

Andrzej Skowron – przedstawiciel Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin  "SAMI SOBIE"

Beata Maj  - przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach

 

Zadania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

realizacji praw osób niepełnosprawnych

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych

3) ocena realizacji projektów

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu (radę miasta na prawach powiatu) pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Zadania i funkcjonowanie Rady określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046 z późn.zm.) oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2003r., Nr 62, poz. 560).