PRAWO

USTAWA O REHABILITACJI (...) - tekst jednolity

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 poz. 511)

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. 2017, poz. 1428) pdf 466 kb - z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawa zmienia brzmienie art. 6d ust. 4a pkt 1 i 4 oraz art. 21 ust. 2b-2d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (art. 3 ustawy).

USTAWA O JĘZYKU MIGOWYM - wersja zaktualizowana 25 października 2017 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2017 poz. 1824) pdf 411 kb

Rozporządzenia do ustawy o rehabilitacji (...) - kliknij, odnośnik w celu zapoznania się ze szczegółami

Rozporządzenia do ustawy o języku migowym (...)

Art. 16
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (Dz.U.2012.652) pdf 403 kb

Art. 18 ust. 4

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika (Dz.U.2012.687) pdf 284 kb

 

USTAWA O RATYFIKACJI KONWENCJI O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U.2012.882) PDF 93 kb

Oświadczenie Rządowe z dnia 25 września 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U.2012.1170) PDF 745 kb

Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych PDF 285 kb


Inne rozporządzenia i ustawy

 

Krajowe Ramy Interoperacyjności
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017, poz. 2247) pdf 433 kb

Art. 79c ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz.U.2014.464) pdf 506 kb

Art. 8 ust. 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym - wysokość opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz.U.2014. 843) pdf 177 kb

Art. 8 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym - Wzór, tryb wydawania i zwrot kart parkingowych
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. 2016, poz. 1438) pdf 604 kb

Art. 8 ust. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym - Rodzaj placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz.U.2014.818) pdf 132 kb

Art. 11 ust. 3 ustawy szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków z PFRON w związku z likwidacją skutków powodzi z 2010 r.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z likwidacją skutków powodzi z 2010 r. (Dz.U.2010.173.1173) pdf 144 kb

art. 36 ust. 11 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie - Zawody sportowe przed 1992 r. i zawody osób głuchych przed 2001 r.
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r.,będących odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich, oraz wykazu zawodów sportowych odbywających się przed 2001 r., będących odpowiednikiem igrzysk głuchych (Dz.U. 2011 nr 20 poz. 105) pdf 112 kb

Art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie - Stypendia dla kadry narodowej osób niepełnosprawnych i paraolimpijskiej
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 października 2012 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej (Dz. U. z 2012, poz. 1130) pdf 260 kb

art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe - Wykaz bibliotek i organizacji działających na rzecz osób niewidomych i ociemniałych
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (Dz. U. 2015, poz. 1644) pdf 136 kb

Art. 15 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz art. 20a ust. 1 ustawy o rehabilitacji - wprowadzanie psów asystujących na obszary objęte ścisłą i czynną ochroną
Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2013 poz. 73) pdf 112 kb