INWESTYCJE DROGOWE ZREALIZOWANE PRZEZ POWIAT KOZIENICKI W GMINIE GŁOWACZÓW W LATACH 2007-2020

 

 

ROK 2007
1. Remont drogi powiatowej 1714W Głowaczów-Lipskie Budy – 0,400 km, roboty ziemne, poszerzenie jezdni, ustawienie krawężnika, doprofilowanie podbudowy z mieszanki tłuczniowej, podbudowa z mieszanki tłuczniowej, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, nawierzchnia z betonu asfaltowego, rów przydrożny, zjazdy z rur betonowych, profilowanie poboczy, wartość 208.774,66 zł, w tym powiat 108.774,66 zł, Gmina Głowaczów 100.000,00 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej 1716W Brzóza – Przejazd – 2,935 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, renowacja rowów, profilowanie poboczy, wartość 694.106,47 zł, w tym powiat 173.527,47 zł, Urząd Marszałkowski 520.579,00 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej 1716W Brzóza – Przejazd – 0,465 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, renowacja rowów, profilowanie poboczy, wartość 200.000,00 zł, w tym powiat 110.000,00 zł, Ministerstwo Infrastruktury 90.000,00 zł.


ROK 2008
1. Przebudowa drogi powiatowej 1716W Brzóza – Przejazd, odcinek Ursynów – Cecylówka-Brzózka – 0,570 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, renowacja rowu, profilowanie poboczy, wartość 240.554,57 zł, w tym powiat 112.554,57 zł, Urząd Marszałkowski 128.000,00 zł
2. Przebudowa dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej 1714W Głowaczów- Lipskie Budy – 0,386 km, wykonanie podbudowy tłuczniowej, nawierzchnia z betonu asfaltowego wykonywana dwuwarstwowo, wartość 202.289,63 zł, w tym powiat 102.289,63 zł, Gmina Głowaczów 100.000,00 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej 1711W Ursynów – Aleksandrówka w miejscowości Ursynów – 0,696 km, poszerzenie jezdni, warstwa wyrównawcza z mieszanki sortowanej, warstwy konstrukcyjne z betonu asfaltowego, zatoka autobusowa wraz z chodnikiem, profilowanie poboczy, zjazdy gospodarcze, wartość 399.832,07 zł, w tym powiat 99.958,07 zł, Urząd Marszałkowski Komponent A 299.874,00 zł.


ROK 2009
1. Przebudowa drogi powiatowej 1716W Brzóza – Przejazd – 0,573 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, renowacja rowu, wartość 209.767,96 zł, w tym powiat 109.767,96 zł, Gmina Głowaczów 100.000,00 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej 1711W Ursynów-Aleksandrówka na odcinku Ursynów – Stanisławów – III Etap – 2,346 km, wykonanie konstrukcji nawierzchni z gruntu stabilizowanego cementem i z materiału kamiennego- mieszanka sortowana tłuczniowa oraz wykonanie nawierzchni jezdnej: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 4 zatoki autobusowe, zjazdy gospodarcze, przepusty pod koroną drogi, profilowanie poboczy, wartość 1.806.836,69 zł, w tym powiat 262.625,89 zł, środki unijne 1.544.210,80 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej 1711W Ursynów – Aleksandrówka – Etap IV – 0,619 km, wykonanie konstrukcji nawierzchni z materiału kamiennego, profilowanie istniejącej nawierzchni brukowej mieszanką sortowaną, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, zjazdy gospodarcze, profilowanie poboczy, wartość 397.929,72 zł, w tym powiat 247.929,72 zł, Urząd Marszałkowski Komponent A – 150.000,00 zł
4. Przebudowa drogi powiatowej 1704W Magnuszew – Moniochy na odcinku Łękawica – Studzianki Pancerne – 2,900 km, poszerzenie jezdni, wykonanie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego, zjazdy gospodarcze, przepust pod koroną drogi, przebudowa skrzyżowania w m. Łękawica i Studzianki Pancerne, przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, wartość 1.387.949,57 zł, w tym powiat 208.192,47 zł, środki z Unii Europejskiej 1.179.757,10 zł.


ROK 2010
1. Przebudowa drogi powiatowej 1716W Brzóza – Przejazd – 0,657 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, renowacja rowu, wartość 194.173,32 zł, w tym powiat 73.173,32 zł, Gmina Głowaczów 100.000,00 zł, Powiat Radomski 21.000,00 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej 1715W Brzóza – Radom, odcinek Brzóza- Wólka Brzózka – 2,050 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, renowacja rowu, profilowanie poboczy, zjazdy gospodarcze, chodnik z kostki betonowej, przepust pod koroną drogi, wartość 884.755,75 zł, w tym powiat 392.378,75 zł, Gmina Głowaczów 50.000,00 zł, budżet państwa – NPPDL (schetynówki) 442.377,00 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej 1704W Magnuszew – Moniochy – w m. Grabnowola 1 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, profilowanie poboczy, renowacja rowu, wartość 300.000,00 zł, w tym powiat 200.000,00 zł, Gmina Głowaczów 100.000,00 zł
4. Przebudowa drogi powiatowej 1713W Studzianki Pancerne – Ryczywół na odcinku Studzianki Pancerne – Basinów- 3,400 km, poszerzenie jezdni, wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego, renowacja rowu, profilowanie poboczy, zjazdy gospodarcze, chodnik z kostki betonowej, przepust pod koroną drogi, przebudowa skrzyżowania w m. Basinów, wartość 1.656.738,26 zł, w tym powiat 283.353,96 zł, środki unijne EFRR 1.373.384,30 zł.


ROK 2011
1. Remont drogi powiatowej 1714W Głowaczów – Lipskie Budy, odcinek o dł. 0,850 km, wartość 438.000 zł, w tym 50.000,00 zł Gmina Głowaczów
2. Remont drogi powiatowej 1704W Magnuszew – Moniochy – odcinek II Grabnowola – Moniochy, wartość 274.000,00 zł, w tym Gmina Głowaczów 74.000 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej 1715W Brzóza- Radom, odcinek Wólka Brzózka – Lewaszówka o dł. 4,993 km w Gminie Głowaczów, wartość zadania 2.432.669,00 zł, w tym 1.216.334,00 zł z budżetu państwa w ramach wniosku złożonego przez Powiat Kozienicki, 896.335,00 zł – środki finansowe powiatu, a 320.000,00 zł-środki finansowe Gminy Głowaczów.


ROK 2012
1. Przebudowa drogi powiatowej 1704W Magnuszew – Moniochy na odcinku Grabnowola – Moniochy, wartość 497.865,01 zł, w tym powiat 197.865,01 zł, Gmina Głowaczów 300.000,00 zł
2. Wykonanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej na drodze powiatowej 1701W Głowaczów – Lipskie Budy- przebudowa przepustu o 80 cm dwuotworowego wraz dojazdami, wartość 121.220,00 zł.


ROK 2013
1. Przebudowa drogi powiatowej 1704W Magnuszew – Moniochy, odc. Studzianki Pancerne – Grabnowola, odc. dł. 1,320 km, wartość 499.200,63 zł, w tym powiat 199.200,63 zł, Gmina Głowaczów 300.000,00 zł
2. Budowa drogi powiatowej 1714W Głowaczów – Lipskie Budy, odc. dł. 0,625 km, wartość 307.723,57 zł, w tym powiat 207.723,57 zł, Gmina Głowaczów 100.000,00 zł.


ROK 2014
1. Przebudowa drogi powiatowej 3515W Łukawa-Głowaczów odcinek o długości 351 mb, 296 mb chodnika w miejscowości Głowaczów ul. Bankowa, koszt inwestycji ok. 330 000,00 zł, w tym powiat 230.000,00, Gmina Głowaczów 100.000,00
W latach 2007-2014 Gmina Głowaczów dofinansowała budowę, przebudowę, modernizację dróg powiatowych w kwocie 1.794.000,00 zł. W zamian Powiat przekazał 2.636.994,65 zł, w tym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 1.966.994,65 zł oraz w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych(schetynówki) 670.000,00 zł :
• 2010 rok – Przebudowa drogi gminnej nr 3426014 Mariampol – Grabnowola, środki powiatu: 50.000,00 zł
• 2011 rok – Przebudowa drogi gminnej Bobrowniki – Miejska Dąbrowa, środki powiatu 320.000,00 zł
• 2013 rok – Budowa ulicy Parcela w miejscowości Brzóza wraz z budową linii elektroenergetycznej NN oświetlenia okręgowego, środki powiatu 300.000,00 zł


ROK 2015
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3515W Głowaczów - Łukawa, ul. Bankowa o długości 0,222 km wraz z budową kanalizacji deszczowej - 0,238 km, chodnika o długości 0,418 km oraz parkingu - 119 m2, wartość zadania 507.999,34 zł, w tym Powiat 242.032,00 zł, Gmina Głowaczów 100.00,00 zł, FOŚ 165.967,34 zł;


ROK 2016
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712W Ryczywół - Brzóza, odcinek Adamów-Brzóza - długość 1,195 km - Etap I oraz budowa chodnika dla pieszych długość 0,495 km, wartość zadania 968.754,24 km, w tym Gmina Głowaczów 400.000,00 zł, Urząd Marszałkowski PROW 568.754,24 zł;


ROK 2017
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1704W Magnuszew – Moniochy w m. Studzianki Pancerne o długości 1,225 km, wartość zadania 685 863,13 zł, w tym Powiat 235.863,13 zł, Gmina Głowaczów 450.000,00 zł;


ROK 2018
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1712W Ryczywół – Brzóza, odcinek Wola Chodkowska – Brzóza, długość odcinka 6,120 km oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 0,900 km, wartość zadania 5.768.545,30 zł, w 2018 r. Płatne 2018 r.: 2.884 272,65 zł, Płatne 2019 r.:
2. 884.272,65 zł, w tym Powiat 1 584 272,65 zł, Gmina Kozienice 800.000,00 zł, Gmina Głowaczów 500.000,00 zł;


ROK 2019

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1714W Głowaczów-Lipskie Budy, wykonanie podbudowy tłuczniowej na odcinku 0, 275 km. Wartość zadania 99 984,29 zł, w tym Powiat 99 984,29 zł;
2. Przebudowa drogi powiatowej 3515W Łukawa-Głowaczów, odcinek Podmieście-Głowaczów o długości 0,990 km oraz przebudowa chodnika o długości 0,456 km. Wartość zadania 953 420,10 zł, w tym Powiat 476 710,10 zł, Fundusz Dróg Samorządowych 476 710,00 zł;
3. Odbudowa ulicy Długiej w m. Głowaczów, droga powiatowa nr 1714W Głowaczów-Lipskie Budy. Zakres rzeczowy inwestycji 334 m². Wartość zadania 59 568,90 zł, w tym Powiat 59 568,90 zł;

ROK 2020
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1714W Głowaczów-Lipskie Budy, roboty przygotowawcze, ziemne, wykonanie podbudowy tłuczniowej, nawierzchnie, w tym na odcinku 1,216 km warstwa wiążąca. Zadanie dwuletnie, wartość zadania w 2020 roku 759.219,62 zł, w tym Powiat 309.353,71 zł, Budżet Województwa Mazowieckiego 449.865,91 zł; Rok zakończenia inwestycji – 2022.
2. Budowa chodnika o długości 0,037 km wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Ursynów. Wartość zadania 30.000,00 zł, w tym Powiat 15.000,00 zł, Gmina Głowaczów 15.000,00 zł;
3. Ustawienie znaku aktywnego B-20 przy drodze powiatowej nr 1711W przed skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1716W w m. Ursynów. Wartość zadania: 29.274,00 zł, w całości sfinansowane z budżetu Powiatu Kozienickiego.
4. Budowa chodnika w miejscowości Wólka Brzózka – I etap – budowa wjazdów indywidualnych z kostki prefabrykowanej wraz z ustawieniem opornika – 54 m2. Wartość zadania 30.000,00 zł, w całości sfinansowane z budżetu Powiatu Kozienickiego.
5. Projekt budowlany: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1711W wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową 1716 W w m. Cecylówka-Brzózka – wykonanie projektu budowlanego branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej”. Wartość zadania 142.680,00 zł, w tym Powiat Kozienicki 67.680,00 zł, Gmina Głowaczów 75.000,00 zł.