Program PO KL

b4

 

W dniu 21.10.2009 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Kozienickim została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Dobre kwalifikacje drogą do sukcesu na rynkach pracy Unii Europejskiej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Okres realizacji projektu obejmuje okres od 01.09.2009 r. do 30.06.2011 r.

Projekt skierowany jest do uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach. Będzie realizowany w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z następujących dziedzin: przedmiotów ekonomicznych, elektrycznych, mechanicznych, języka angielskiego, fizyki i matematyki. Projekt ma na celu wyrobienie u uczniów elastyczności w podejściu do zmieniających się warunków na rynku pracy, uzupełnienie i poszerzenie wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych, poznanie od strony praktycznej nauki zawodu oraz powtórzenie wiedzy z przedmiotów ogólnych i zawodowych potrzebnej do zdania egzaminu zewnętrznego oraz egzaminu maturalnego. Zorganizowane zostaną również wycieczki do zakładów pracy, na targi m.in. do Poznania, które umożliwią praktyczne poznanie możliwości wykorzystania umiejętności nabytych w procesie nauczania.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

b4

 

Dnia 03.12.2009 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Kozienickim została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Równać szanse" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt skierowany jest do uczniów klas I – IV Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisko uczących się w zawodach: technik leśnik, technik technologii drewna, stolarz. Projekt będzie realizowany w formie:

 

  • zajęć z języka angielskiego i niemieckiego
  • zajęć specjalistycznych ze stolarstwa, w tym z obsługi ściany suchej oraz kursy AutoCad
  • dodatkowych zajęć specjalistycznych z leśnictwa, w tym kurs pilarza

 

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć i kursów specjalistycznych, podniesienie poziomu kształcenia na wsi poprzez dodatkowe zajęcia wyrównawcze z języków obcych oraz rozwój kluczowych kompetencji w obszarze ICT poprzez zorganizowanie dodatkowych kursów komputerowych

W ramach projektu przewidziane są również wycieczki programowe.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.