Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023 plakat

Powiat Kozienicki za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023, który jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
a) poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
b) wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
c) uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
d) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
e) zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta są formą wsparcia finansowaną w ramach Państwowego funduszu celowego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Wysokość dofinansowania dla Powiatu Kozienickiego wynosi 602.349,84 zł.
Całkowita wartość zadania to kwota 602.349,84 zł.
Powiat Kozienicki realizując w roku 2023 usługi asystenta planuje objąć wsparciem łącznie
26 osób w tym 22 dorosłe osoby niepełnosprawne oraz 4 dzieci.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:
a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

 

Dofinansowanie z Budzetu Państwa

 

 

Opis zadania
Zadanie obejmuje kompleksową budowę nowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kozienicach.
W centralnej części budynku znajduje się otwarte atrium.
Zaprojektowano dojazdy, dojścia, 55 miejsc parkingowych, place gospodarcze oraz drogę dojazdową.
Budynek będzie składał się z części: szkoła z niezbędnymi do jej funkcjonowania pomieszczeniami, sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno – szatniowym, kuchni z jadalnią oraz internatu.
Parametry budynku:
- wysokość zabudowy – 9,70 m,
- gabaryty – 94,83 m x 55,04 m,
- liczba kondygnacji nadziemnych – 2.
- powierzchnia użytkowa budynku – 4627,24 m2,
- kubatura 29.608 m3.

 

 

plakat fundusz celowy Kozienice edycja 2022

Powiat Kozienicki za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, który jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
a) poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
b) zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;
c) umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe itp.;
d) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego dotyczącego realizacji zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta są formą wsparcia finansowaną w ramach Państwowego funduszu celowego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Wysokość dofinansowania dla Powiatu Kozienickiego wynosi 443.547,00 zł.
Całkowita wartość zadania to kwota 443.547,00 zł.
Powiat Kozienicki realizując w roku 2022 usługi asystenta objął wsparciem łącznie 18 osób
w tym 14 dorosłych osób niepełnosprawnych oraz 4 dzieci.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
Program ma także zapewniać:
1) poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
2) wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;
3) uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
4) dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
5) zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.