Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) zwołuję na dzień 30 października 2013 r. (środa) XXXVI Sesję Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 13.00.

Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja o funkcjonowaniu jednostek oświatowych, dla których organem założycielskim jest powiat.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na realizację zadania „Budowa centrum kulturalno - artystycznego w Kozienicach",
  2. w sprawie emisji obligacji Powiatu Kozienickiego,
  3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2013 – 2028,
  4. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok,
  5. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach,
  6. w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach,
  7. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kozienickiego.
 7. Sprawozdanie z weryfikacji oświadczeń majątkowych radnych, pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych za 2012 r.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak