Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję na dzień 30 września 2013 r. (poniedziałek) XXXV Sesję Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 5. Informacja o funkcjonowaniu zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Kozienicach.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu, planów finansowych SP ZZOZ w Kozienicach, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 r.
   • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. powyższej informacji.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzózie,
  2. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok,
  3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2013 – 2028,
  4. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXIX/224/2013 z dnia 20 marca 2013 z dnia 20 marca 2013 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2013 rok,
  5. w sprawie najmu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach na czas nieoznaczony, lokalu użytkowego położonego w budynku Starostwa przy ul. Kochanowskiego 15 w Kozienicach na działce gruntu ozn. nr 3228,
  6. w sprawie najmu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kozienicach na czas nieoznaczony, lokalu użytkowego położonego w budynku Starostwa przy ul. Kochanowskiego 15 w Kozienicach na działce gruntu ozn. nr 3228.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak