Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję na dzień 22 maja 2013 r. (środa) XXXI Sesję Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 13.00.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja n/t przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy
 6. Informacja n/t realizacji zadań związanych z promocją Powiatu Kozienickiego.
 7. Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Kozienickiego.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
   1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rogożek oraz odcinka wodociągu wraz z przyłączami dla części miejscowości Leżenice, gmina Głowaczów",
   2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Garbatka – Letnisko na realizację zadania Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów innych niż obojętne w miejscowości Garbatka – Zbyczyn.
   3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grabów n/Pilicą na realizację zadania „Stacja uzdatniania wody w m. Kępa Niemojewska",
   4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sieciechów na realizację zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zajezierzu",
   5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sieciechów na realizację zadania „Projekt techniczny i wykonanie kanalizacji w miejscowościach Mozolice Małe, Mozolice Duże, Słowiki Nowe, Słowiki Stare, Słowiki Folwark, Łoje, Sieciechów – Etap I",
   6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewoszów na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w miejscowości Oleksów gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP1. Etap II – kolektor KP2",
   7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Magnuszew na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji z przyłączami we wsi Przydworzyce",
   8. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na realizację zadania „Termomodernizacja budynku przedszkola Nr 1 wrazz zagospodarowaniem terenu",
   9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia skweru przy ul. Warszawskiej na energooszczędne w technologi LED",
   10. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2013 rok,
   11. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2013 – 2028,
   12. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach,
   13. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Kozienicach,
   14. w sprawie nie wyrażania zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Kozienickim a Gminą Garbatka Letnisko dotyczącego założenia i prowadzenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Liceum Ogólnokształcące.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak