Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) zwołuję na dzień 15 września 2023r. (piątek) LXIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego VI kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 13.00.
Zapraszam do wzięcia udziału w Sesji.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich Sesji.
a) Protokół Nr LX z 60 Sesji zwyczajnej z dnia 19.06.2023r.,
b) Protokół Nr LXI z 61 Sesji nadzwyczajnej z dnia 7.07.2023r.,
c) Protokół Nr LXII z 62 Sesji nadzwyczajnej z dnia 3.08.2023r.
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2023 – 2032,
b) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2023r.
c) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji,
d) w sprawie zmiany do uchwały Nr LVII/296/2023 z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie określania zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kozienickim na 2023 rok,
e) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach,
f) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu pomieszczeń biurowych w budynku Internatu przy ul. Warszawskiej 72 w Kozienicach,
g) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Gminy Kozienice nieruchomości pod drogę powiatową,
h) w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie dla SPZZOZ Kozienice sprzętu specjalistycznego,
i) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.
5. Sprawy różne i informacje.
6. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady Powiatu Kozienickiego
Włodzimierz Stysiak