Zazrządzenie Nr 47 Starosty Kozienickiego

z dnia 3 września 2021 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Kozienickiego

Na podstawie art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920 oraz z 2021r. poz 1038) zarządzam co następuje:
§ 1. Ogłaszam z dniem 03 września 2021 r. od godz. 14.00 pogotowie przeciwpowodziowe dla gmin Gniewoszów, Sieciechów, Kozienice i Magnuszew.
§ 2. Działania przygotowawcze organów administracji rządowej i samorządowej realizujących zadania ochrony przeciwpowodziowej, powinny wyrażać się w szczególności:
1) sprawdzeniem i aktualizacją dokumentacji ochrony przed powodzią,
2) uruchomieniem całodobowej łączności telefonicznej,
3) zapewnieniem sprawności technicznej sprzętu przeciwpowodziowego,
4) zapewnieniem odpowiedniego zapasu worków oraz piasku z gminnych źródeł jego pozyskania,
5) monitorowaniem sytuacji hydrologicznej.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi Stanowiska Wieloosobowego ds. Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.