Mapa powiatu Magnuszew Grabów nad Pilicą Głowaczów Kozienice Sieciechów Garbatka Letnisko Gniewoszów

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję   na dzień 5 września 2012 r. (środa)  XXI Sesję Rady Powiatu Kozienickiego IV kadencji.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad - godz. 13.00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołów z XIX i XX Sesji Rady Powiatu Kozienickiego.

3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na obszarze Powiatu Kozienickiego.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIX/154/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27.06.2012r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na realizację zadania „PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Centrum" w tym termomodernizacja budynku krytej pływalni DELFIN oraz montaż pomp ciepła,
b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kozienice na realizację zadania „Docieplenie stropu i dachu budynku Urzędu Miejskiego",
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Magnuszew na realizację zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Magnuszewie",
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głowaczów na realizację zadania „Przebudowa kotłowni w Ośrodku Zdrowia w Studziankach Pancernych – zmiana urządzenia z paliwa stałego na paliwo olejowe",
e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grabów n/Pilicą na realizację zadania „Sieć wodociągowa w Tomczynie",
f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewoszów na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP2. Etap 1.",
g) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 rok,
h) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2012-2037,
i) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/160/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia  27 czerwca 2012r., w sprawie emisji obligacji Powiatu Kozienickiego,
j) w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Socjalizacyjnej „PANDA" w Kozienicach,
k) w sprawie poparcia Stanowiska Nr 8/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012r. stanowiącego załącznik do uchwały Nr 177/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012r. dotyczącego niedoboru środków finansowych przeznaczonych na zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w roku 2013.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad.