Wydział Organizacyjny i Kadr

Naczelnik Wydziału - Katarzyna Adamczyk

 

tel.: 48 611 73 11

 

Do zakresu działania Wydziału należy:

 

 1. realizacja zadań związanych z zapewnieniem właściwej organizacji pracy Urzędu w szczególności opracowywanie projektów uchwał w sprawie ustalania i nowelizacji statutu i regulaminu Urzędu oraz innych aktów prawnych dotyczących Urzędu,
 2. zapewnienie właściwego obiegu dokumentów w Urzędzie zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 3. prowadzenie rejestru porozumień zawartych przez Starostę,
 4. prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Starostę,
 5. prowadzenie książki wpisu kontroli zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie oraz zbioru protokołów z tych kontroli,
 6. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 7. opracowywanie okresowych analiz i informacji o sposobie i terminowości załatwiania skarg i wniosków skierowanych do Urzędu i jednostek organizacyjnych powiatu,
 8. realizacja zadań wypływających z polityki kadrowej Starosty,
 9. dokonywanie czynności wynikających z nawiązywania i trwania stosunku pracy z:
  1. pracownikami;
  2. kierownikami jednostek organizacyjnych;
  3. kierownikami służb, inspekcji i straży;
 10. prowadzenie we współpracy z wydziałami praktyk studenckich i uczniowskich, współdziałanie w tym zakresie ze szkołami średnimii wyższymi,
 11. prowadzenie spraw w zakresie racjonalnego gospodarowania etatami i funduszem wynagrodzeń,
 12. kontrola przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie,
 13. ustalenie uprawnień do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 14. prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników Urzędu,
 15. sporządzanie sprawozdawczości GUS w zakresie zatrudnienia,
 16. kreowanie polityki w zakresie informatyzacji w skali powiatu a w szczególności planowanie i wdrażanie koncepcji informatyzacji w Urzędzie oraz organizacja działań w tym zakresie,
 17. koordynowanie działań w zakresie informatyzacji a w szczególności:
  1. analizowanie i bilansowanie potrzeb w dziedzinie informatyzacji;
  2. planowanie budżetu na przedsięwzięcia informatyczne;
  3. nadzorowanie działań zapewniających bezpieczeństwo zasobów zgromadzonych i udostępnionych w systemach informatycznych;
 18. inicjowanie i organizowanie szkoleń dla pracowników Urzędu w zakresie wykorzystywania narzędzi i metod informatyki,
 19. prowadzenie kancelarii ogólnej,
 20. obsługi sekretariatów Starosty i Wicestarosty,
 21. prowadzenie spraw pieczęci i tablic urzędowych,
 22. prowadzenie "Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków",
 23. prowadzenie spraw związanych z wyborami,
 24. prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 25. realizacja zamówień publicznych związanych z remontami, modernizacją powiatowych obiektów jak również udzielanie pomocy jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład struktury powiatu w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej,
 26. realizacja zamówień publicznych związanych z zakupem materiałów biurowych, sprzętu komputerowego i innych urządzeń technicznych,
 27. gospodarowanie taborem samochodów służbowych,
 28. zapewnienie czystości w pomieszczeniach budynków Starostwa,
 29. gospodarowanie środkami trwałymi i wyposażeniem Starostwa, prowadzenie ewidencji inwentarza i jego likwidacje,
 30. przesyłanie aktów prawnych w wersji elektronicznej do publikacji,
 31. prowadzenie spraw z zakresu danych osobowych.