Wydział Budżetowo-Finansowy

Skarbnik Powiatu – Kamil Banaś
tel. 48 611 73 04
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

p.o. Naczelnika Wydziału – Alicja Polak
tel. 48 611 73 32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W skład Wydziału wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Wieloosobowe stanowisko ds. Wydatków i Rozliczeń Płacowych;
 • Wieloosobowe stanowisko ds. Dochodów, Planowania Budżetu i Kontroli;
 • Stanowisko pracy ds. obsługi kasy.

Inspektor ds. Kontroli – Alicja Polak w zakresie realizacji zadań podlega bezpośrednio Staroście.

 Wydział prowadzi sprawy z zakresu:

 • opracowuje projekt budżetu powiatu, wieloletniej prognozy finansowej oraz plany finansowe dla jednostek organizacyjnych powiatu,  zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych powiatowi ustawami oraz przygotowuje projekty uchwał dotyczące zmian w budżecie powiatu w ciągu roku budżetowego.

Wydział Budżetowo - Finansowy prowadzi obsługę finansową budżetu w zakresie:

 

 1. Realizacji budżetu powiatu
 2. Finansowania działalności jednostek organizacyjnych powiatu:
  1. Placówki Socjalizacyjnej „PANDA",
  2. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
  3. Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych,
  4. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Opactwie,
  5. Powiatowego Urzędu Pracy,
  6. Zarządu Dróg Powiatowych,
  7. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
  8. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
  9. I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach,
  10. Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach,
  11. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisko,
  12. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
  13. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach – w zakresie rozliczania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, środków pomocowych z innych źródeł zewnętrznych oraz sprawozdawczości,
 3. Obsługi finansowej:
  1. Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  2. Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych.
 4.  Ewidencji mienia powiatu, ewidencji i rozliczeń inwestycji oraz programów i projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i z  innych źródeł zewnętrznych.
 5. Obsługi finansowej Starostwa Powiatowego i Rady Powiatu.

 

Wydział Budżetowo – Finansowy prowadzi bieżącą obsługę kasową i bankową Starostwa Powiatowego w zakresie:

 

 1. Przyjmowanie opłat komunikacyjnych za:
  1. międzynarodowe prawa jazdy,
  2. pozwolenia czasowe,
  3. nalepki kontrolne,
  4. znaki legalizacyjne,
  5. czasowe wycofanie pojazdów z ruchu,
  6. opłaty ewidencyjne (za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki kontrolne, prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem)
  7. dowody rejestracyjne pojazdu,
  8. tablice rejestracyjne pojazdu,
  9. karty pojazdu,
  10. prawa jazdy,
  11. pozwolenia na kierowanie tramwajem,
  12. zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
  13. zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych,
  14. zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  15. udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego,
  16. wydanie zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne,
  17. wydanie zezwoleń na wykonanie regularnych przewozów osób,
  18. wpis do ewidencji instruktorów,
  19. wpis do ewidencji wykładowców,
  20. wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
  21. wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymogów przez ośrodek szkolenia kierowców.
 2. Przyjmowanie opłat za:
  1. karty wędkarskie,
  2. rejestrację łodzi,
  3. za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
  4. czynsze i inne opłaty związane z zadaniami administracji rządowej wykonywanymi przez powiat oraz stanowiące dochody własne powiatu,
  5. wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów oraz opłat za korzystanie z zasobu geodezyjnego.
 3. Wypłaty ekwiwalentu z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej.
 4. Realizacja wszelkich zobowiązań wynikających z zawartych umów cywilno – prawnych.
 5. Rozliczeń z bankami w zakresie obsługi bankowej budżetu powiatu, zaciągania kredytów, emisji obligacji, udzielania poręczeń i gwarancji oraz lokowania wolnych środków.

 

Wydział Budżetowo – Finansowy sporządza sprawozdania budżetowe i finansowe z wykonania budżetu powiatu, z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych oraz sprawozdania GUS, opracowuje analizy finansowe i informacje o przebiegu wykonania budżetu powiatu, prowadzi kontrole prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi.