Wydział Budżetowo-Finansowy

Naczelnik Wydziału - Kamil Banaś

tel.: 48 611 73 30

 

Pracą Wydziału kieruje Skarbnik Powiatu Jadwiga Kręcisz przy pomocy Kierowników Oddziałów:

 

 1. Oddziału Dochodów, Planowania Budżetu i Kontroli – Irena Dąbrowska
 2. Oddziału Wydatków i Rozliczeń Płacowych – Maria Graszkiewicz

 Z dniem 01.12.2016 r. Kamil Banaś pełni obowiązki Naczelnika Wydziału Budżetowo-Finansowego Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

 

Wydział prowadzi sprawy z zakresu:

 

Wydział Budżetowo – Finansowy opracowuje projekt budżetu powiatu, wieloletniej prognozy finansowej oraz plany finansowe dla jednostek organizacyjnych powiatu,  zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych powiatowi ustawami oraz przygotowuje projekty uchwał dotyczące zmian w budżecie powiatu w ciągu roku budżetowego.

 

Wydział Budżetowo - Finansowy prowadzi obsługę finansową budżetu w zakresie:

 

 1. Realizacji budżetu powiatu
 2. Finansowania działalności jednostek organizacyjnych powiatu:
  1. Placówki Socjalizacyjnej „PANDA",
  2. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
  3. Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych,
  4. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Opactwie,
  5. Powiatowego Urzędu Pracy,
  6. Zarządu Dróg Powiatowych,
  7. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
  8. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
  9. I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach,
  10. Zespołu Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach,
  11. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce Letnisko,
  12. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
  13. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach – w zakresie rozliczania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, środków pomocowych z innych źródeł zewnętrznych oraz sprawozdawczości,
 3. Obsługi finansowej:
  1. Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 4.  Ewidencji mienia powiatu, ewidencji i rozliczeń inwestycji oraz programów i projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i z  innych źródeł zewnętrznych.
 5. Obsługi finansowej Starostwa Powiatowego i Rady Powiatu.

 

Wydział Budżetowo – Finansowy prowadzi bieżącą obsługę kasową i bankową Starostwa Powiatowego w zakresie:

 

 1. Przyjmowanie opłat komunikacyjnych za:
  1. międzynarodowe prawa jazdy,
  2. pozwolenia czasowe,
  3. nalepki kontrolne,
  4. znaki legalizacyjne,
  5. czasowe wycofanie pojazdów z ruchu,
  6. opłaty ewidencyjne (za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, nalepki kontrolne)
  7. dowody rejestracyjne pojazdu,
  8. tablice rejestracyjne pojazdu,
  9. karty pojazdu,
  10. prawa jazdy,
  11. udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego,
  12. wydanie zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne,
  13. wydanie zezwoleń na wykonanie regularnych przewozów osób
 2. Przyjmowanie opłat za:
  1. karty wędkarskie,
  2. rejestrację łodzi,
  3. za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
  4. czynsze i inne opłaty związane z zadaniami administracji rządowej wykonywanymi przez powiat oraz stanowiące dochody własne powiatu,
  5. wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
  6. wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów oraz opłat za korzystanie z zasobu geodezyjnego.
 3. Wypłaty ekwiwalentu z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej.
 4. Realizacja wszelkich zobowiązań wynikających z zawartych umów cywilno – prawnych.
 5. Rozliczeń z bankami w zakresie obsługi bankowej budżetu powiatu, zaciągania kredytów, emisji obligacji, udzielania poręczeń i gwarancji oraz lokowania wolnych środków.

 

Wydział Budżetowo – Finansowy sporządza sprawozdania budżetowe i finansowe z wykonania budżetu powiatu, z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych oraz sprawozdania GUS, opracowuje analizy finansowe i informacje o przebiegu wykonania budżetu powiatu, prowadzi kontrole prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi.

jak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdp
bip

 tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

geopowiat

zrealizuj usługę przez internet

Kalendarium

26.05.2017 27.05 2017
III ROCK LETNISKO
GOW Polanka w Garbatce-Letnisko
26.05.2017
Teatralne podróże PHANTOM - UPIÓR W OPERZE
Kozienice - Teatr Muzyczny w Lublinie - Kozienice
26.05.2017
Muzyczna Gnysiówka - występ zespołu "Piramidy"
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy Gnysiówka, Garbatka Zbyczyn 11, 26-930 Garbatka Letnisk
27.05.2017
VII POWIATOWY RAJD ROWEROWY "ŚLADAMI HISTORII"
Powiat Kozienicki

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych