Wydział Bezpieczeństwa, Spraw Społecznych i Obywatelskich

Naczelnik Wydziału - Grzegorz Maciejczyk

tel.: 48 611 73 56

 

Wydział realizuje następujące zadania:

 

 1. udzielanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie powiatu lub jego części oraz przyjmowanie do wiadomości informacji o wyniku zbiórki i sposobie zużytkowania zebranych ofiar,
 2. powoływanie oraz przyjmowanie zawiadomień o nałożeniu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju,
 3. prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustaw o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
 4. prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Starostę nadzoru nad działalnością stowarzyszeń,
 5. prowadzenie spraw dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym organizacjami pożytku publicznego oraz przygotowywanie programu współpracy,
 6. nadzór nad organizacją i zabezpieczeniem funkcjonowania powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o przydatności osób do służby wojskowej,
 7. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej,
 8. doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny w trybie akcji kurierskiej,
 9. wydawanie decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym oraz wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa w porozumieniu z właściwym inspektorem sanitarnym,
 10. nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 11. prowadzenie spraw kombatantów i osób represjonowanych,
 12. organizowanie akcji kuriersko - posłańczej,
 13. w zakresie zarządzania kryzysowego:
  • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze i humanitarne na terenie odpowiedzialności Starosty Kozienickiego;
  • monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze powiatu;
  • zapewnienie funkcjonowania powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz dokumentowanie jego działań;
  • koordynowanie zadań związanych z usuwaniem skutków zagrożeń i klęsk żywiołowych, współpraca w tym zakresie z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim;
  • sporządzenie i aktualizacja planu zarządzania kryzysowego dla obszaru powiatu;
  • koordynowanie przedsięwzięć ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na obszarze powiatu;
  • koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
  • organizowanie współpracy z sąsiednimi powiatami z zakresie zadań planistycznych, wzajemnej pomocy przy likwidacji zagrożeń, prowadzeniu akcji ratunkowych i ewakuacji na sąsiedni teren;
 14. w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych i obrony cywilnej:
  • sporządzanie i aktualizowanie "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Kozienickiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny", w uzgodnieniu z Wojewodą Mazowieckim;
  • realizowanie zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa;
  • sporządzanie oraz uruchamianie procedur zawartych w modułach zadaniowych na wypadek wprowadzania stopni alarmowych w celu przeciwdziałania i minimalizacji skutków ataków terrorystycznych lub sabotażowych;
  • prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z obowiązków państwa - gospodarza (HNS) i współpracy cywilno - wojskowej (CIMIC);
  • uczestniczenie w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu stałych dyżurów w powiecie;
  • współudział w sporządzaniu i aktualizacji powiatowego planu pozamilitarnego przygotowania służby zdrowia;
  • dokonywanie oceny stanu przygotowania Obrony Cywilnej na terenie powiatu;
  • sporządzanie i aktualizacja powiatowego planu OC, opiniowanie i uzgadnianie gminnych planów OC;
  • przygotowanie i koordynowanie planu ewakuacji III stopnia dla ludzi zwierząt i mienia;
  • kontrolowanie przygotowania do działania gminnych struktur OC;
  • sporządzanie i aktualizacja powiatowego planu dystrybucji preparatu jodowego;
 15. prowadzenie spraw w zakresie Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Kontrola i nadzór nad ochroną informacji niejawnych w Starostwie.