Geodeta Powiatowy

Geodeta Powiatowy - Agnieszka Siderska

tel.: 48 611 73 82

 

Geodeta Powiatowy sprawuje bezpośredni nadzór przy realizacji zadań wynikających z następujących ustaw:

 

  • ustawy dnia 17 maja 1989 roku - prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2010 r., Dz.U. nr 193, poz.1287)
  • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. nr 102, poz.651 ze zmianami)
  • ustawy z dnia 4 września 1997 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (tekst jednolity z 2012 r., Dz.U. nr 0, poz.83)
  • ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz.U. nr 28, poz.169 z późn. zmianami)
  • ustawy z dnia 6 maja 1981 roku o pracowniczych ogrodach działkowych (tekst jednolity z 1996r., Dz.U. nr 85, poz.390 z późn. zmianami)
  • ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity z 2008 r., Dz.U. nr 50, poz.291 z późn. zmianami)
  • ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity z 2003r., Dz.U. nr 178, poz.1749 z późn. zmianami)
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r., Dz.U. nr 101, poz.926 z późn. zmianami).

 

Ponadto sprawuje nadzór nad wydatkowaniem:

 

  • środków pochodzących z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
  • środków stanowiących dotacje z budżetu państwa.