Rolnictwo

GMINA GARBATKA-LETNISKO

 

Gmina Garbatka-Letnisko jest gminą rolniczo-leśną, położoną w południowej części powiatu kozienickiego, na skraju Puszczy Kozienickiej.
Powierzchnia gminy wynosi 74 km2. Użytki rolne zajmują 2738 ha, w tym: grunty orne – 2357 ha, łąki – 226 ha, pastwiska – 114 ha, sady – 41 ha. Specyfiką gminy jest duży udział lasów, około 50% ogólnej powierzchni oraz charakter letniskowy, wynikający z malowniczego położenia i dobrego stanu środowiska naturalnego.
W strukturze gospodarstw rolnych dominują gospodarstwa małe o pow. 2-5 ha, które stanowią 58% wszystkich gospodarstw na terenie gminy, średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 4,32 ha. Duże rozdrobnienie agrarne powoduje, że większość gospodarstw wytworzone przez siebie produkty przeznacza na samozaopatrzenie, a tylko nieznaczną część kieruje na rynek. W strukturze zasiewów na terenie gminy przeważają zboża podstawowe tj. żyto, pszenżyto ozime, owies oraz mieszanki zbożowe jare, niewiele sieje się jęczmienia, pszenicy, czy kukurydzy na ziarno, których uprawa wymaga urodzajnej gleby.
Uprawia się również ziemniaki i rośliny pastewne, jednak powierzchnia ich upraw zmniejsza się z roku na rok.
W sadownictwie przeważają jabłonie, wiśnie, śliwy oraz truskawki, natomiast w warzywnictwie najwięcej uprawia się ogórków, marchwi, cebuli oraz pomidorów. Według danych Urzędu Statystycznego najwięcej gospodarstw specjalizuje się w hodowli drobiu (156 gospodarstw) i trzody chlewnej (76 gospodarstw). Kolejnym rodzajem hodowli jest chów bydła (73 gospodarstwa), tylko nieliczni rolnicy hodują konie (26 gospodarstw).

 

GMINA GŁOWACZÓW

 

Gmina Głowaczów położona jest w zachodniej części powiatu kozienickiego, jest gminą typowo rolniczą, gdzie użytki rolne stanowią 65% powierzchni gminy, lasy i zadrzewienia stanowią 29,4% powierzchni. Na terenie gminy znajduje się 39 sołectw. Powierzchnia gminy Głowaczów wynosi 18 626 ha, a użytki rolne zajmują 11 518 ha, w tym grunty orne 9495 ha.
Na terenie gminy kilku rolników użytkuje gospodarstwa rolne o powierzchni od 20 do 50 ha. Do tych rolników zaliczają się: Tadeusz i Bożena Dabińscy zam. Michałów, Małgorzata i Andrzej Skomiałowie zam. Mała Wieś – hodowla trzody chlewnej; Waldemar i Teresa Lewandowscy zam. Miejska Dąbrowa, Andrzej i Renata Kłosowie zam. Lipa – produkcja mleka;  Marek i Danuta Romanowscy zam. Klementynów – hodowla bydła mięsnego; Mirosław i Małgorzata Padewscy zam. Helenów, Mieczysław i Małgorzata Trocińscy zam. Jasieniec, Zbigniew Alberski zam. Grabnowola –  produkcja trzody chlewnej.
Przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Głowaczów wynosi 4,47 ha.
W uprawach przeważają: głównie zboża (żyto, pszenżyto, owies, mieszanki zbożowe, pszenica), ziemniaki, łąki, występują również kukurydza, łubin, seradela, truskawki.

 

GMINA GNIEWOSZÓW

 

Gmina Gniewoszów jest gminą typowo rolniczą z ukierunkowaniem na produkcję owoców i warzyw. Dominują głównie gospodarstwa o areale około 10 ha. Rolników mających gospodarstwa o większej powierzchni jest około 20 procent, są to osoby, które ciągle modernizują swoje gospodarstwa wprowadzając nowe technologie i zwiększając powierzchnie upraw. Użytków rolnych jest 3 946 ha, uprawy trwałe zajmują 237 ha. Cała produkcja zbóż zajmuje 2 866 ha, 450 ha ziemniaki, 120 ha kukurydza, 70 ha rzepak, 560 ha pastwiska, 304 ha łąki. Warzywa uprawiane są w miejscowościach: Borek, Regów Stary, Oleksów oraz Zalesie na areale 231 ha, z czego 108 ha zajmuje uprawa kalafiora. Ponadto w Zalesiu uprawiane są warzywa pod osłonami na areale 12 ha. Sady znajdują się głównie w Borku i zajmują 215 ha, z czego 160 ha stanowią jabłonie. W miejscowościach Markowola, Kolonia Markowola, Boguszówka, Wysokie Koło, Zdunków i Sarnów uprawiane są również truskawki, których powierzchnia to 140 ha. Produkowane owoce i warzywa sprzedawane są na giełdach rolnych w Radomiu i Lublinie oraz trafiają do przetwórni poprzez pośredników skupujących produkty od rolników. Poza uprawą owoców i warzyw w miejscowościach o słabszych glebach rolnicy zajmują się produkcją żywca wieprzowego. Produkcja mleka na terenie gminy nie jest bardzo powszechna, specjalizujących się w hodowli bydła mlecznego, jest około 50 producentów, których stada liczą powyżej 10 sztuk.

 

GMINA GRABÓW NAD PILICĄ

 

Gmina Grabów nad Pilicą położona jest w północnej części powiatu w dolinie Pilicy. Powierzchnia gminy wynosi 12 476 ha, z czego użytki rolne wynoszą 6 353 ha stanowią 51%, lasy zajmują 42,7% powierzchni gminy tj. 5 333 ha, pozostałe grunty to: grunty pod wodami to przede wszystkim wody rzeki Pilicy stanowiące granicę gminy, stawy i rowy melioracyjne, tereny zabudowane, tereny komunikacyjne i nieużytki. W strukturze władania gruntami udziały sektora prywatnego i publicznego kształtują się w następujących wielkościach: sektor prywatny 8 371 ha – 67,1% (grunty osób fizycznych, wspólnot gruntowych, spółdzielni, kościołów/, sektor publiczny: 4 105 ha – 32,9% /grunty Skarbu Państwa, gminy).
Podstawowym sektorem w gospodarce gminy jest rolnictwo. Pod względem przydatności rolniczej przeważają w obszarze gminy kompleksy żytnie ze znacznym udziałem kompleksu zbożowo-pastewnego. Udział gleb dobrych III i IV klasy bonitacyjnej wynosi 30%. W gminie przeważają indywidualne gospodarstwa rolne, w których działalność rolnicza stanowi podstawowe źródło utrzymania. Gmina specjalizuje się w gospodarce zbożowo-okopowo-pastewnej, teren posiada też duże tradycje w produkcji owoców miękkich, głównie truskawek, a także zbóż. W ostatnim czasie wzrosła liczba gospodarstw specjalizujących się w hodowli bydła mlecznego. Rozwój rolnictwa w gminie Grabów n/Pilicą zależy od rozwoju gałęzi pozarolniczych. Kompleksy leśne stanowią pozostałości Puszczy Nadpilickiej i Stromieckiej. Jest to region atrakcyjny przyrodniczo i krajobrazowo, z malowniczymi zakolami rzeki, starorzeczami, udziałem łąk. Pod względem różnych potencjałów, wśród gmin obszarów wiejskich subregionu radomskiego gmina zajmuje 2 miejsce w lesistości z udziałem lasów w ogólnej powierzchni.

 

GMINA KOZIENICE

 

Teren gminy zajmuje 24 556 ha, w tym grunty leśne zajmują pow. 9 468 ha – 38,5% (lasy państwowe 7 762 ha – 31,6%; lasy prywatne 1 706 ha – 6,9%).
Powierzchnia gminy charakteryzuje się dużym udziałem użytków rolnych 11 233 ha tj. 45%,w tym: grunty orne zajmują 7 827 ha – 34,4%; łąki 1 524 ha – 5,8%; pastwiska 965 ha – 3,9%; sady 148 ha – 0,7%. Nieużytki rolnicze – odłogi i ugory zajmują około 20 93,35 ha, co stanowi 4%.
Na terenie  gminy znajduje się 2 233 gospodarstwa, w tym jest 300 gospodarstw od 1 – 2ha; 1061 od 2 – 5ha; 347 od 5 – 7 ha; 332 od 7 – 10 ha; 155 od 10 ha – 15 ha; 38 gospodarstw o powierzchni powyżej 15 ha.
Bonitacja gleb na terenie gminy przedstawia się następująco: Klasa I – 67 ha – 0,8%; Klasa II – 700 ha – 8,3%; Klasa IIIa – 1189 ha – 14%; Klasa IIIb – 806 ha – 9,6%; Klasa IVa – 899 ha – 10,7%; Klasa V – 2818 ha – 33,5%; Klasa VI – 91 ha – 32%.
Pas żyznych gleb nadwiślańskich zdominowany jest przez uprawę warzyw: ogórek, kalafior, kapusta, ziemniaki, brokuł, cebula, marchew. Ponadto rolnicy osiągają wysoką wydajność w uprawach zbóż: pszenicy, pszenżyta, jęczmienia. Użytki zielone zajmują przeważnie grunty klasy V i VI.
W ostatnich latach zarysował się spadek pogłowia bydła i owiec w związku z małą opłacalnością tej hodowli. Na terenie gminy jest 15 hodowców trzody chlewnej z obsadą powyżej 100 sztuk trzody chlewnej. Rok 2012 jest bardzo trudnym dla rolnictwa także w gminie Kozienice.

 

GMINA MAGNUSZEW

 

Gmina Magnuszew jest gminą typowo rolniczą. Na terenie gminy jest 2 837 gospodarstw rolnych w tym: 1500 to gospodarstwa  o pow. od 1 – 2 ha; 644 pow. 2  – 5 ha; 290  pow. 5 – 7 ha; 251 – pow. 7 – 10 ha; 115 – pow. 10 – 15ha; 37 – pow. powyżej 15 ha.
Gmina Magnuszew zajmuje powierzchnię 14 092 ha z tego grunty orne 6 531 ha; użytki zielone 2 763 ha; lasy 2 799 ha; tereny pod zabudowaniami 1 066 ha; pozostałe grunty pod zabudowaniami i nieużytki to powierzchnia – 933 ha.
Do upraw rolnych dominujących, występujących w ponad 1000 gospodarstwach należą truskawki i warzywa głównie: ogórki, pomidory, kapusta pekińska, papryka (uprawiane w gruncie i pod osłonami). Znaczną powierzchnię upraw – około 1200 ha zajmują sady.
Głównym rynkiem zbytu dla miejscowych rolników jest giełda rolna w Warszawie.
Około 50 % społeczeństwa gminy utrzymuje się z pracy w rolnictwie. Niska opłacalność pracy w rolnictwie z uwagi na niski dochód  sprawia, że znaczna część społeczeństwa zmuszona jest szukać dodatkowego zatrudnienia poza rolnictwem. Uprawy sadowniczo – warzywnicze głównie są uprawiane na terenie gminy w pasie nadwiślańskim tj. w miejscowościach: Chmielew, Gruszczyn, Kępa Skórecka, Mniszew, Rękowice, Przewóz Stary, Przewóz Tarnowski, Wólka Tarnowska. Natomiast na pozostałym obszarze gminy dominują uprawy truskawek tj. Magnuszew, Przydworzyce, Kłoda, Trzebień, Osiemborów, Anielin, Rozniszew.

 

GMINA SIECIECHÓW

Gmina Sieciechów jest gminą typowo rolniczą o wysokich walorach środowiska przyrodniczego, gleby są o wysokim wskaźniku bonitacji. Zajmuje powierzchnię 6 126 ha, z czego 63,4% tj. 3 884 ha stanowią użytki rolne, będące w posiadaniu rolników indywidualnych. W strukturze zasiewów dominują zboża, ziemniaki oraz warzywa: głównie kalafiory, brokuły, cebula, fasolka szparagowa.
Gospodarstwa rolne prowadzi 890 rolników, jest: 229 gospodarstw o pow. 1 – 2 ha; 512 gospodarstw od 2 – 10 ha; 79 gospodarstw o powierzchni powyżej 10 ha stanowi 8,8% ogólnej liczby gospodarstw. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 4,4 ha.
W większości są to gospodarstwa wielokierunkowe specjalizujące się w hodowli żywca wieprzowego, bydła mlecznego i warzyw. W produkcji żywca wieprzowego specjalizuje się: Sławomir Balcerek z Wólki Wojcieszkowskiej, sprzedaż roczna tuczników wynosi 69 ton. Natomiast w warzywnictwie – uprawie kalafiorów Sławomir Miłosz, zam. Mozolice Małe, 143 tony. W produkcji mleka i żywca wołowego: Adam Szewc, zam. Mozolice Małe, roczna produkcja mleka – 240,000 litrów i żywca wołowego 13,7 ton; Wojciech Grzebalski, zam. Głusiec, roczna produkcja mleka wynosi 130,000 litrów i żywca wołowego 8 ton; Witold Grzebalski, zam. Głusiec, 101,300 litrów mleka oraz 6 ton żywca wołowego; Krzysztof Drążyk, zam. Głusiec, 60,000 litrów mleka oraz 4 tony żywca wołowego.
W produkcji warzywniczej Bernard Gugała, zam. Głusiec, stosuje nowoczesne technologie w uprawach warzyw.

jak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdp
bip

 tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

geopowiat

zrealizuj usługę przez internet

Kalendarium

19.08.2017 20.08 2017
Jumping Show Summer. Zawody konne w skokach przez przeszkody w Kozienicach
Stadnina Koni w Kozienicach, ul. Wiślana 12.
20.08.2017
Dożynki Gminy Magnuszew
rozniszew, gmina Magnuszew
20.08.2017
Dożynki Gminy Kozienice
Stanisławice
21.08.2017 21.08 2017
Gry i zabawy zręcznościowe w ramach OFERTY WAKACYJNEJ 2017 - LATO w MIEŚCIE - WAKACJE 2017 z KDK
Sala na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego, ul. Warszawska 29, Kozienice

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych