Samorząd

Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia powiatów, które określiło ich nazwy, siedziby władz oraz gminy wchodzące w ich skład, utworzonych zostało 308 powiatów ziemskich i 65 grodzkich. Powiaty rozpoczęły funkcjonowanie 1 stycznia 1999 roku, przejęły odpowiedzialność za sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym w zakresie należącym dotąd do administracji rządowej.

Powiaty są jednostkami samorządu terytorialnego. Każdy powiat tworzą z mocy prawa jego mieszkańcy (stanowiąc lokalną wspólnotę). Wszystkim mieszkańcom z tytułu zamieszkiwania na terenie określonego powiatu przysługują jednakowe prawa i obowiązki.

Organem ustawodawczym i kontrolnym jest rada powiatu. Zarząd powiatu jest organem wykonawczym.

Do zakresu działania powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym oraz określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania powiatu. W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne, zawierać umowy z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami.

Powiat wykonuje zadania publiczne w zakresie: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego, dróg publicznych, kultury i ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obronności, promocji powiatu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dla prawidłowego wykonywania zadań każdego powiatu niezbędne są jednostki organizacyjne. W powiecie kozienickim funkcjonują: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Zarząd Dróg Powiatowych, Dom Pomocy Społecznej, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Placówka Socjalizacyjna „PANDA".

Starostwo Powiatowe w Kozienicach jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J.Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku.

Ponadto do wykonywania ustawowych zadań działają służby, inspekcje i straże: Komenda Powiatowa Policji, Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Wszystkie te instytucje, a także Sąd Rejonowy i Prokuratura Rejonowa oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych są niezbędne dla istnienia i funkcjonowania powiatu. Wszystkie instytucje, jednostki organizacyjne oraz służby, straż i inspekcje umożliwiają i ułatwiają mieszkańcom powiatu załatwianie ważnych spraw w pobliżu miejsca zamieszkania.

Powiat nie jest organem nadrzędnym gmin. Wszystkie gminy współpracują z powiatem w różnych dziedzinach, m.in. ekologii, budowie oczyszczalni ścieków, wodociągów i kanalizacji, wspólnie podejmują działania inwestycyjne. Powiat i gminy uczestniczą w inwestycjach drogowych, w dofinansowywaniu zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Kozienicach.

Działania powiatu i wykonywanie zadań pod względem prawnym są kontrolowane przez Urząd Wojewódzki, w dziedzinie finansów przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

 

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdp
bip

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

kozienicki

Kalendarium

29.06.2018 01.07 2018
Półfinał Miss Polski 2018, Finał Miss Polski Nastolatek 2018 i Półfinał Mister Polski 2018
Amfiteatr w Kozienicach, ul. Boh. Studzianek 30
15.07.2018
PORANKI TEATRALNE DLA DZIECI
Sala koncertowo-kinowa Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach
24.08.2018
XVI Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka
Sala kameralna Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29)
25.08.2018
XVI Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka
Scena Enea w Amfiteatrze nad Jeziorem Kozienickim (ul. Boh. Studzianek 30)

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych