pksWobec stale pojawiających się próśb i wniosków mieszkańców Gminy Kozienice w sprawie rozwiązania „problemu” w połączeniach komunikacyjnych na trasie Kozienice-Warszawa, Warszawa-Kozienice, który nasilił się na skutek obecnej, trudnej sytuacji kozienickiego PKS-u, przekazujemy, iż od dłuższego czasu Urząd Miejski w Kozienicach i Starostwo Powiatowe w Kozienicach wspólnie prowadzą działania zmierzające do zwiększenia dostępności transportu pasażerskiego na terenie gminy. Zagadnienie było szeroko omawiane podczas spotkania Burmistrza Gminy Kozienice Tomasza Śmietanki oraz Starosty Powiatu Kozienickiego Andrzeja Junga. Samorządowcy rozważają różnorodne rozwiązania, które chociaż częściowo mogłyby wpłynąć na wyeliminowanie trudności komunikacyjnych niezmotoryzowanych mieszkańców gminy, ale i powiatu.


Burmistrz Tomasz Śmietanka: Niedogodności w połączeniach komunikacyjnych pomiędzy obszarami wiejskimi a miastem, zwiększyły się wraz z pojawieniem się problemów finansowych PKS Sp. z o.o., który m.in. z uwagi na nierentowność niektórych linii, zawiesił część kursów. Pomimo naszej interwencji przedsiębiorca nie jest w stanie świadczyć usług w dotychczasowym zakresie. Zwróciliśmy się z zapytaniem i zarazem prośbą do czterech przewoźników o rozważenie możliwości uwzględniania w swoim dotychczasowym rozkładzie jazdy, na trasie Kozienice - Warszawa – Kozienice, przewozu pasażerów z dodatkowych miejscowości, tj.: Nowej Wsi i Świerży Górnych. Oczekujemy na zajęcie stanowiska przez ww. podmioty. Aktualnie przygotowywany jest także przetarg na dowożenie uczniów do szkół na rok szkolny 2018/19. Po rozstrzygnięciach przetargowych i wyłonieniu przewoźnika będziemy z nim rozmawiać o możliwości wykorzystania autobusów szkolnych – po wywiązaniu się ze zobowiązań wobec dojeżdżających dzieci i młodzieży - do przewozu mieszkańców gminy. Będziemy dążyć by autobusy, które po dowiezieniu dzieci do szkół powracają do Kozienic zabierały po trasie mieszkańców oraz analogicznie w godzinach popołudniowych kiedy będą jechać po uczniów by mieszkańcy mieli możliwość powrotu do swych miejscowości. Rozważamy również inne, stabilniejsze rozwiązanie zadania, tj. samodzielną organizację transportu zbiorowego na terenie Gminy Kozienice, jest to jednak proces, który wymaga zmian organizacyjnych, kadrowych oraz zabezpieczenia dużych środków finansowych na ten cel w budżecie Gminy, co niewątpliwie może być wyzwaniem na kolejne lata.
Przewozy osób wykonywane są na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Zgodnie z tą ustawą przedsiębiorcy posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu przewoźnika mogą realizować przewozy regularne osób na zasadach „wolnego rynku” i „konkurencyjności” po uzyskaniu od organu samorządowego (burmistrza, starosty lub marszałka), właściwego wg zasięgu terytorialnego linii komunikacyjnej, stosownego zezwolenia. Istotne jest, iż organ wydający zezwolenie nie ma kompetencji do narzucania przewoźnikom czasu odjazdu z przystanków, ani częstotliwości kursowania autobusów czy trasy linii komunikacyjnej. To przewoźnik – zazwyczaj po rozeznaniu rynku i analizie ekonomicznej – decyduje o linii komunikacyjnej na której zamierza prowadzić przewozy osób.
Starosta Andrzej Jung: Sygnały o zakłóceniach w komunikacji pasażerskiej spowodowanej problemami ekonomicznymi PKS Sp. z o.o. zgłaszane są również do Starostwa Powiatowego w Kozienicach. PKS Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem samodzielnym i nie podlega żadnym przywilejom w stosunku do innych przedsiębiorców, a podmioty administracji publicznej nie sprawują funkcji nadzorczych w tym przedsiębiorstwie. Trudności ekonomiczne lokalnego przewoźnika powodują pewne zakłócenia w zaspokajaniu potrzeb przewozowych, lecz nie wykluczają możliwości korzystania przez społeczeństwo z komunikacji autobusowej. W powiecie kozienickim funkcjonuje oprócz PKS Sp. z o.o., 18-u przedsiębiorców posiadających uprawnienia do wykonywania transportu drogowego osób. Dysponują oni łącznie flotą autobusów co najmniej taką jaka posiadał dotychczas PKS w Kozienicach. W sytuacji wystąpienia „luki” w zaspokajaniu potrzeb przewozowych w komunikacji pasażerskiej są oni zainteresowani jej wypełnieniem jeśli walory ekonomiczne są korzystne. Jednak warunek rentowności linii komunikacyjnych jest istotny w jednakowym stopniu dla wszystkich przewoźników. Starostwo mając na uwadze dobro mieszkańców nieustannie śledzi i analizuje sytuację w zakresie komunikacji i podejmuje stosowne działania na miarę swoich kompetencji, w celu poprawy jej funkcjonowania. W szczególności są to działania informacyjne i usprawniające czynności administracyjne przy udzielaniu zezwoleń. Poruszana przez Burmistrza kwestia dowożenia uczniów jest również bardzo istotna z punktu widzenia Starostwa Powiatowego. Mieszkańcy powiatu sugerują, iż znaczna część młodzieży zamieszkałej na terenie powiatu kozienickiego nie korzysta z podległych nam szkół średnich, również z powodu trudności komunikacyjnych. Dlatego też, rozważymy od nowego roku szkolnego możliwość uruchomienia pilotażowego dowozu uczniów z terenu powiatu kozienickiego do Kozienic z możliwością korzystania z tych kursów również przez mieszkańców powiatu.

Fot. Urząd Miejski w Kozienicach