Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) zwołuję na dzień 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) XLIII Sesję Rady Powiatu Kozienickiego V kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28. Rozpoczęcie obrad godz. 14.00.

Z a p r a s z a m do wzięcia udziału w Sesji.

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja n/t aktualnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Kozienickim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kozienickiego oraz sprawozdania finansowego za 2017 r.:
  1. Wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kozienickiego za 2017 r.,
  2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu:
   • w sprawie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 r.
   • w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kozienickiego,
  3. Dyskusja w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2017 r.,
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2017 rok i sprawozdania finansowego,
  5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2017 r.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2018 – 2032,
  2. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2018 r.,
  3. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach za 2017 r.,
  4. w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach,
  5. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Kozienickiego.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Włodzimierz Stysiak


Klauzula Informacyjnajak-załatwic-spraweformularze-do-pobraniazamowienia-pobliczne-zdpKonwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
bip

tvnp

biuletyn

teledysk

powiat kozienicki film

kozienicki

Kalendarium

15.12.2018 13.01 2019
Skarbona Stacjonarna
15.12.2018
TEATRALNE PODRÓŻE
31.12.2018 01.01 2019
zabawa sylwestrowa POWITAJMY NOWY 2019 ROK
26.01.2019
TEATRALNE PODRÓŻE

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych